W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, że w "postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek”.