Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2022, poz. 902), (zwana dalej również: Ustawą o d.i.p), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 40 im. kpt. Leonida Teligi w Gdańsku a znajduje się w jego posiadaniu, jest udostępniana na pisemny wniosek.

Wniosek można składać w następujący sposób:

· Listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 40 im. kpt. Leonida Teligi w Gdańsku, ul. Stroma 19, 80-012 Gdańsk.

· Bezpośrednio w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 40 im. kpt. Leonida Teligi w Gdańsku

· W formie elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@sp40.edu.gdansk.pl

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych oraz ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnice służbową.

Zgodnie z art. 13 Ustawy o d.i.p., udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W sytuacji, gdy informacja publiczna z różnych przyczyn nie może być udostępniona w powyższym terminie, Szkoła Podstawowa nr 40 im. kpt. Leonida Teligi w Gdańsku powiadomi w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek nastąpi w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Szkoła Podstawowa nr 40 im. kpt. Leonida Teligi w Gdańsku uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób wskazany we wniosku. W takim przypadku Szkoła Podstawowa nr 40 im. kpt. Leonida Teligi w Gdańsku powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, sposób lub formę w jakiej informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostanie umorzone.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem przypadku, w którym, udostępnienie informacji na wniosek, będzie generowało koszty związane ze sposobem lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. W tym przypadku Szkoła Podstawowa nr 40 im. kpt. Leonida Teligi w Gdańsku zgodnie z art. 15 Ustawy zastrzega sobie prawo do pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takiej sytuacji Szkoła Podstawowa nr 40 im. kpt. Leonida Teligi w Gdańsku w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi o wysokości opłaty wnioskodawcę, który może w tym czasie dokonać zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wniosek wycofać.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej Dyrektora Szkoła Podstawowa nr 40 im. kpt. Leonida Teligi w Gdańsku.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji publicznej.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 40 im. kpt. Leonida Teligi w Gdańsku, ul. Stroma 19, 80-012 Gdańsk.

2. Przedstawicielem Administratora danych jest Dyrektor Szkoły, p. Patrycja Gancarz, kontakt: p.gancarz@sp40.edu.gdansk.pl

3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@rodo-edu.pl

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, to jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2022, poz. 902), w celu rozpatrzenia wniosku.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Ponadto, Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

8. Podanie danych nie jest obowiązkowe, chyba że urząd o nie wystąpi w celu wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia podstępowania o udostępnienie informacji.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.

10. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem w/w danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

pliki do pobrania