Inspektor Ochrony Danych
Pani Eliza Łuczkiewicz
kontakt: iodsp40@wp.pl